مجله اینترنتی ایرانی ها

بایگانی‌ها هیچ کاروانی قبل از انتقال مجروحین الفوعه و کفریا از حلب خارج نمی‌شود | مجله اینترنتی ایرانی هابرچسب ها